Gây ảnh hưởng tới mọi người – yếu tố cần có của người quản lý

Một thìa mật đầy sẽ thu hút nhiều ruồi hơn một thùng dấm. – BENJAMIN FRANKLIN (1706 -1790) Cho dù nắm giữ chức vụ gì đi nữa thì mọi người ở nơi làm việc đều phụ thuộc vào những người khác nữa. Hàng ngày khi làm việc chúng ta gây ảnh hưởng tới nhân viên …

Học cách quản trị nghề nghiệp để trở thành nhà quản lý giỏi

Ông tôi có lần nói với tôi rằng có hai loại người: một là những người làm việc và loại kia là những người hưởng thụ. Ông nói tôi hãy cố gắng trở thành loại người thứ nhất: ở đó có ít sự cạnh tranh hơn.  –INDIRA GANDHI (1917 -1984) Quản trị nghề nghiệp là …