người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào theo quy định