Lập kế hoạch nghề nghiệp trước khi trở thành nhà quản lý

Mỗi lối ra đều là lối vào ở một nơi khác.– TOM STOPPARD, kịch gia Anh. Khi đề cập việc lập kế hoạch kinh doanh của bạn,…