Bạn có dám thay đổi nghề nghiệp?

Bạn phải kiểm soát cuộc sống của chính mình, nếu không người khác sẽ làm điều này thay bạn.  — Khuyết danh Các công ty đã và…